Bonificació de l’IBI per a les vivendes que instal·len renovables

El Col·lectiu 03820 per la bonificació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a les vivendes que invertisquen en energies renovables

El Col·lectiu 03820 informa que l’actual normativa en matèria d’Hisendes Locals permet la bonificació de les instal·lacions d’energies renovables, bonificació que ha sigut arreplegada en les ordenances fiscals de l’impost sobre bens inmobles (IBI) de nombrosos municipis del nostre entorn més immediat, entre els quals es troben els pobles veïns d’Alcoi, Ibi i Muro de l’Alcoi.

El passat 11 de setembre el Col·lectiu 03820, mitjançant un escrit, va proposar que l’ajuntament de Cocentaina hauria d’incentivar i propiciar la instal·lació de sistemes de captació d’energia solar. Per això, la bonificació de la quota de l’Impost de Béns Immobles seria, sense dubte, un incentiu dirigit cap a aquesta finalitat. És per açò que la proposta va ser presentada als distints grups municipals per al seu estudi i consideració.
Com ja s’exposava en el nostre document, el Col.lectiu 03820 creu que és fonamental incentivar la instal·lació d’energies alternatives en les vivendes. Així es contribueix a l’ús de fonts netes d’energia i a l’estalvi d’emissions de CO2, en sintonia amb el que proposa el Pacte d’Alcaldes que ha subscrit el nostre Ajuntament. Per tant, la bonificació de la quota de l’impost de béns immobles en aquelles vivendes que invertisquen en energies netes aniria en la bona direcció.
La proposta del Col·lectiu 03820 no es va arribar ni tan sols a debatre ni de manera informal ni en el si de cap Comissió Informativa, per la qual cosa, d’acord amb el que disposa l’article 116 de la Llei 8/2012, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, l’hem presentada al Ple de novembre de la Corporació Municipal en forma de PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

MODIFICACIÓ I INTRODUCCIÓ D’UN NOU ARTICLE EN L’ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

En aplicació de l’article 74.5 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, se establix una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l’impost a favor de aquells subjectes passius titulars de béns immobles en els que s’hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. L’aplicació d’esta bonificació estarà condicionada als següents requisits:
- Que les instal·lacions per a producció de calor incloguen col·ectors que disposen de la corresponent homologació per l’Administració competent.
- Que la instal·lació no siga obligatòria segons la normativa específica de la matèria.
- Que els immobles estiguen destinats a vivendes.
Produirà efectes en el període impositiu següent al de la sol·licitud, sempre que s’acredite documentalment l’efectiva instal·lació del sistema, i s’aplicarà com a màxim durant els 5 períodes impositius següents al de presentació de la sol·licitud. Haurà d’adjuntar-se la documentació següent:
- Còpia de la preceptiva llicència urbanística municipal.
- Certificat de final d’obra de la instal·lació, firmat per tècnic competent, i visat pel Col·legi Oficial corresponent.
- Informe de l’Oficina Tècnica Municipal que acredite que la dita instal•lació no és obligatòria segons la normativa específica de la matèria.
- Resolució de la Secretaria General d’Energia per la qual se certifica el captador solar o col·lector instal·lat.

Aquesta proposta de resolució presentada pel Col·lectiu 03820 al Ple que ha tingut lloc el 22 de novembre, ha rebut el RECOLZAMENT PER UNANIMITAT de tots els grups municipals de la corporació local, per la qual cosa tots ens hem de felicitar. Cal destacar que s’inicia així l’expedient que regularà les bonificacions en l’IBI, havent-se d’incloure en els pressupostos de l’any 2013, i que la rebaixa efectiva de l’import començaria a comptar a partir de l’anualitat 2014.

Col·lectiu 03820


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>