Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic tot seguit es declara 03820.org com un lloc web gestionat pel Col·lectiu 03820, amb personalitat jurídica pròpia d’acord amb la Llei Orgànica 6/2002, del 27 de juny, i inscrita al registre de partits polítics amb data del 9 de febrer del 2011, Tom VII, Full 338, CIF G-54549795, i domicili al número 15 del carrer Músic Enrique Pérez, 03820, Cocentaina, Alacant.

Responsabilitat

Qualsevol persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que ací hi figuren, així com a qualsevol altra disposició legal que fóra d’aplicació. El Col·lectiu 03820 es reserva el dret de modificar les presents disposicions en qualsevol moment.

El Col·lectiu 03820 no es fa responsable de les opinions publicades pels usuaris a través dels comentaris, els perfils del Col·lectiu 03820 a les xarxes socials o qualssevol altres eines de participació. En el cas dels articles d’opinió apareguts al lloc web i que porten la signatura d’un o diversos col·laboradors, aquestos són responsables del contingut dels seus escrits. El Col·lectiu 03820 no s’identifica necessàriament amb les opinions i comentaris dels usuaris i col·laboradors del lloc.

Quant a les dades publicades en aquest lloc web, totes són a títol informatiu i manquen de valor legal o jurídic. En el cas d’informacions procedents de fonts externes, el Col·lectiu 03820 no es fa responsable dels errors existents en la informació d’origen o dels possibles errors de transcripció. Sempre que siga possible, s’indicarà l’origen de les informacions aparegudes al lloc web.

El Col·lectiu 03820 es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparèixer al lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al mateix lloc web.

El Col·lectiu 03820 s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en aquest lloc web, així com dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que pogueren ocasionar errors o omissions als continguts, manca de disponibilitat del lloc (caigudes o aturades per manteniment tècnic) o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, havent adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar-ho.

Els enllaços continguts a http://03820.org poden dirigir a pàgines web de tercers. El Col·lectiu 03820 no assumeix cap responsabilitat pels continguts, informacions, opinions o serveis que puguen aparèixer en aqueixos llocs. En qualsevol cas, el Col·lectiu 03820 es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata del redreçament a aqueix lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Ús de Cookies

L’ús i política de cookies d’aquest lloc web es detalla a un apartat específic al qual s’accedeix a través de l’enllaç següent: Política de cookies

Protecció i tractament de dades personals

El Col·lectiu 03820 compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

En el marc de les seues activitats, http://03820.org disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per a l’enviament de comunicacions per correu electrònic, la participació a través dels comentaris i l’enviament missatges a través del formulari de contacte.

L’usuari, mitjançant els actes de subscripció al lloc web, la realització de comentaris o el formulari de contacte, estarà donant el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals proporcionades segons allò disposat a l’article 6 de la LOPD.

Les dades de caràcter personal sol·licitades en aquestes activitats quedaran incorporades a una base de dades, la finalitat de la qual és l’enviament d’informació sobre novetats relacionades amb el lloc web http://03820.org i l’activitat del Col·lectiu 03820. Únicament els titulars tindran accés a les seues dades i sota cap concepte aquestes seran cedides, compartides, transferides ni venudes a cap tercer.
D’acord amb allò disposat a la LOPD, l’usuari en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el prestador.

Per facilitar l’exercici d’aquestos drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari en la nostra base de dades.

Política anti-spam

El Col·lectiu 03820 es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com “SPAM”. Així mateix es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.

Per les mateixes raons, el procés de registre no ha d’usar-se per inscriure adreces de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades. http://03820.org implementa com contramesura a aquestes pràctiques una llista de correu de tipus double opt-in que necessita la confirmació explícita per part del titular del compte de correu electrònic indicada com adreça de subscripció, abans de rebre comunicacions per correu electrònic.

En cas de que, fins i tot així, un usuari reba comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se’n enregistrat o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen a la pròpia comunicació.

A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte que es manté al lloc web, tant per comunicar allò succeït com per sol·licitar l’eliminació immediata de les seues dades del nostre sistema.

Llei aplicable i jurisdicció

Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, les parts, en els casos en que la legislació espanyola ho permeta, renuncien expressament al seu fur i se sotmeten als Tribunals i Jutjats d’Alcoi, Alacant.